กระทรวงทรัพย์ฯ และสมาคมธุรกิจ ร่วมโครงการ “สร้างบ้าน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี” ร่วมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมการพัฒนาโครงการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ “สร้างบ้าน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การลงนามบันทึกความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลและความช่วยเหลือด้านวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานก่อสร้าง และการดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุการก่อสร้างบ้านพักอาศัยที่ประหยัดพลังงานและไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่

รวมถึงการรักษาความสะอาดระหว่างการก่อสร้างที่สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาและการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการรณรงค์และให้ความร่วมมือทางวิชาการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเป้าการมีส่วนร่วมในการลดขยะ ลดมลพิษ ลดภาวะโลกร้อน ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Author: ขวด