หน้าแรก         โครงสร้างศูนย์มะเร็ง อุดรธานี          พันธกิจ วิสัยทัศน์         เขตพื้นที่รับผิดชอบ           KM-URCC


โครงการมหกรรมพัฒนาคุณภาพ ๒ ต. (
เต้านม, ตับ)
ระหว่างวันที่
 ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
 ศูนย์มะเร็ง อุดรธานี

วันที่  ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๕๔

เวลา

กำหนดการ

สถานที่

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.

ลงทะเบียน

 

ห้องประชุม ๒

อาคารบำบัดรักษา ๒

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.

กล่าวรายงานการจัดมหกรรมคุณภาพ
โดย แพทย์หญิงผลินทร์
  ผดุงมาตรวรกุล
ตำแหน่ง
  หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ

พิธีเปิดมหกรรมคุณภาพ

โดย นายแพทย์ชำนิ  จิตตรีประเสริฐ

ตำแหน่ง โฆษกกรมการแพทย์/หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา สนับสนุนครือข่ายวิชาการ สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์

ห้องประชุม ๒

อาคารบำบัดรักษา ๒

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ประกวดผลงาน CQI ,นวัตกรรม,

เรื่องเล่าความประทับใจฯ,KM

ในรูปแบบ Oral  Presentation

ห้องประชุม ๒

อาคารบำบัดรักษา ๒

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

ห้องประชุม ๒

อาคารบำบัดรักษา ๒

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมเพื่อรับการประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดย นพ.ชำนิ  จิตตรีประเสริฐ ,พ.ท.หญิงทรงสุดา ขวัญประชา,.อลิสา ช่วงอรุณ

ผู้ดำเนินการอภิปราย

คุณเพียงใจ โพธิ์เงิน /คุณคมสัน ลุนพรหม

ห้องประชุม ๒

อาคารบำบัดรักษา ๒

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล

ห้องประชุม ๒

อาคารบำบัดรักษา ๒

๑๖.๓๐ น.

พิธีปิด

ห้องประชุม ๒

อาคารบำบัดรักษา ๒

วันที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๔

เวลา

กำหนดการ

สถานที่

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.

ลงทะเบียน/แบ่งกลุ่มนักเรียน

ห้องประชุม ๒

อาคารบำบัดรักษา ๒

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.

ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดมหกรรมคุณภาพ และแนะนำศูนย์มะเร็ง อุดรธานี พี่เลี้ยงในการนำทัศนศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา

โดย นางผลินทร์  ผดุงมาตรวรกุล

ตำแหน่ง  หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ

 

ห้องประชุม ๒

อาคารบำบัดรักษา ๒

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ทัศนศึกษา/ซักถาม เล่นเกม ตามจุดต่างๆดังนี้

จุดที่    ห้องตรวจพยาธิวิทยา  (ห้องเจาะเลือด)

จุดที่     รังสีวินิจฉัย (ห้องเอ็กซเรย์เต้านม )

จุดที่    ห้อง Linac

จุดที่     ผู้ป่วยใน  (หอผู้ป่วยสามัญหญิง ๑ ,หอผู้ป่วยพิเศษ ๑)

จุดที่    ห้องผสมยาเคมีบำบัด/ห้องให้ยาเคมี (Day care)

จุดที่     อาคารโภชนา

(ระหว่างทางเดินจุดต่างๆจะมีบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ตลอดทาง)

จุดที่กำหนดมีพี่
เลี้ยงนำกลุ่ม

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

ห้องประชุม ๒

อาคารบำบัดรักษา ๒

๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น.

เตือนใจจากละครชีวิต

ห้องประชุม ๒

อาคารบำบัดรักษา ๒

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.

กิจกรรมละลายพฤติกรรม  รู้จักโรคมะเร็ง / ตอบคำถามชิงรางวัล

ห้องประชุม ๒

อาคารบำบัดรักษา ๒

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.

รับประทานอาหารว่าง

ห้องประชุม ๒

อาคารบำบัดรักษา ๒

๑๔.๔๕-๑๕.๓๐ น.

กิจกรรมกลุ่ม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ห้องประชุม ๒

อาคารบำบัดรักษา ๒

๑๕.๓๐ น.

พิธีปิด

ห้องประชุม ๒

อาคารบำบัดรักษา ๒