รายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการประจำปี "รู้ทันมะเร็งปอด ปี 2555"
3-4 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องอุดรดุษฏี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด วันที่สมัคร
1 นาง อรัญญา   สุริยะจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี 03-06-2013
2 นาย อุทัย   สาระสัตย์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทุ่งฝน อุดรธานี 04-06-2013
3 นางสาว ตติยา   แซ่เล็ก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลทุ่งฝน อุดรธานี 04-06-2013
4 นาง เดือนเพ็ญ   จันทะบาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลทุ่งฝน อุดรธานี 04-06-2013
5 นาวสาว จิตรดา   ศรีสุดตา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทุ่งฝน อุดรธานี 04-06-2013
6 นาย ไพโรจน์   รัตนะเจริญธรรม รับราชการ/พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลปากคาด บึงกาฬ 04-06-2013
7 นาย สุริยัน   นันทา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสา หนองคาย 04-06-2013
8 นางสาว สุดาภรณ์   บูรณสรรค์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้อง อุดรธานี 04-06-2013
9 นางสาว จิรัชญา   มัฆนาโส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.หนองหาน อุดรธานี 04-06-2013
10 นางสาว นพพร   จันทรเสนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.หนองหาน อุดรธานี 04-06-2013
11 นางสาว พิมพิมล   อ่อนอุทัย นักวิชาการสาธารณสุข รพ.หนองหาน อุดรธานี 04-06-2013
12 นาย ธีรนันท์   วัจนสุนทร นักวิชาการสาธารณสุข รพ.หนองหาน อุดรธานี 04-06-2013
13 นาง พัชรินทร์   รัตนวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสา หนองคาย 04-06-2013
14 นาง ชมัยย์พรภ์   เหลืองศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสา หนองคาย 04-06-2013
15 นางสาว จุฬาลักษณ์   คำโนนคอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลทุ่น อุดรธานี 05-06-2013
16 นาย สมพงษ์   จันทร์โอวาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ โรงพยาบาลแกดำ มหาสารคาม 05-06-2013
17 นางสาว ปิยพร   สิงห์แก้ว พยาบาลปฏิบัติการ โรงพยาบาลโนนสัง หนองบัวลำภู 05-06-2013
18 นางสาว พิกุลจิต   นามราษฏร์ พยาบาลชำนาญการ โรงพยาบาลโนนสัง หนองบัวลำภู 05-06-2013
19 นาง นิตยา   พลนิกร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.หนองใส อุดรธานี 05-06-2013
20 นาง ประภา   แสนนามวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.หนองบัว อุดรธานี 05-06-2013
21 นางสาว ไก่ทอง   สอนสิงหืไชย พยาบาลวิชาชีพชำนายการ โรงพยาบาลคำตากล้า สกลนคร 05-06-2013
22 นาง มยุรี   โคตรชมภู นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลคำตากล้า สกลนคร 05-06-2013
23 นางสาว ราณี   วิริยะเจริญกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนายการพิเศษ โรงพยาบาลคำตากล้า สกลนคร 05-06-2013
24 นาง กนิษฐา   จันทร์แจ่มศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลคำตากล้า สกลนคร 05-06-2013
25 นาง วนิดา   แสงอ้น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลคำตากล้า สกลนคร 05-06-2013
26 นาง นิทรา   เกษลี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลคำตากล้า สกลนคร 05-06-2013
27 นาง ลดาวัลย์   ทวดอาจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลบรบือ มหาสารคาม 05-06-2013
28 นางสาว สุธาสินี   เหล่าวิศาลสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบรบือ มหาสารคาม 05-06-2013
29 นาง ไกรศร   สุขุนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบรบือ มหาสารคาม 05-06-2013
30 นาง วชิราภรณ์   สินเจริญเลิศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองใส อุดรธานี 05-06-2013
31 นาง สาคร   ปัตตาเคนัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบรบือ มหาสารคาม 05-06-2013
32 นางสาว ธิดารัตน์   รัตนรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบรบือ มหาสารคาม 05-06-2013
33 นาง สำราญ   แพงน้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลบ้านผือ อุดรธานี 05-06-2013
34 นางสาว อัษฎาพร   เหล่าตระกูลสว้สดิ์ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านผือ อุดรธานี 05-06-2013
35 นางสาว พัชรีญา   โถทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ้านผือ อุดรธานี 05-06-2013
36 นาง วิมลมาศ   ระวิหังโส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รพ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 06-06-2013
37 นาง กฤตยา   วงศา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 06-06-2013
38 นาง อุสา   พุทธรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ สต บ้านนาอาน เลย 06-06-2013
39 นาง สุภาพร   พลซา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ สต บ้านนาอาน เลย 06-06-2013
40 นางสาว จันธิมา   วิไพบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.โนนสะอาด อุดรธานี 06-06-2013
41 นาง วรัชฎา   ชมภูวัฒนา พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.นากว้าง อุดรธานี 06-06-2013
42 นาง อุบล   นนทนากรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจั่น อุดรธานี 06-06-2013
43 นาง อรวรรณ   พลซา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจั่น อุดรธานี 06-06-2013
44 นาย เดวิทย์   มีลา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย 06-06-2013
45 นาง ศิรดา   คำมั่นทูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.พยัคฆภูมพิสัย มหาสารคาม 07-06-2013
46 นาง ทัศนียา   ชัยประสงค์สุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.นาข่า อุดรธานี 07-06-2013
47 นาง พิชชาพร   ผลเดช หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลวังสามหมอ อุดรธานี 07-06-2013
48 นางสาว สุปราณี   ยอดรักษ์ พยาบาล โรงพยาบาลเอราวัณ เลย 07-06-2013
49 นางสาว สุกัญญา   นามวงษา พยาบาล โรงพยาบาลเอราวัณ เลย 07-06-2013
50 นาง สถาพร   ไร่ไสว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวังสามหมอ อุดรธานี 07-06-2013
51 นาง ฉันทนา   หมอนสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวังสามหมอ อุดรธานี 07-06-2013
52 นาง นพรัตน์   โพธิ์บาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวังสามหมอ อุทัยธานี 07-06-2013
53 นาง วันวิสาข์   สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวังสามหมอ อุดรธานี 07-06-2013
54 นาง ปัณณฬีย์   รัตน์ถานู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวังสามหมอ อุดรธานี 07-06-2013
55 นาง รื่นฤดี   ศรีอำรุง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวังสามหมอ อุดรธานี 07-06-2013
56 นาง มยุรี   ศรีดินไทย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวังสามหมอ อุดรธานี 07-06-2013
57 นาง วนิดา   เบิกบานดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลวังสามหมอ อุดรธานี 07-06-2013
58 นางสาว สถิตย์พร   โกฏิรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลวังสามหมอ อุดรธานี 07-06-2013
59 นางสาว อรวรรณ   หาญกุล พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลวังสามหมอ อุดรธานี 07-06-2013
60 นาง อาภาพรรณ   นเรนทร์พิทักษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี 07-06-2013
61 นางสาว ณัชณิชา   ทับศรีลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกุดจับ อุดรธานี 07-06-2013
62 นาง สุพินนา   เพ็งวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกุดจับ อุดรธานี 07-06-2013
63 นาย สุดใจ   แสนธัมพล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตการ โรงพยาบาลกุดจับ อุดรธานี 07-06-2013
64 นาง ปัทมา   สงไพรสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวังสามหมอ อุดรธานี 07-06-2013
65 นางสาว สาวิตรี   แสนละมุล นักโภชนาการ โรงพยาบาลวังสามหมอ อุดรธานี 07-06-2013
66 นาง ขวัญใจ   สร้างแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านโนนตูม ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี อุดรธานี 08-06-2013
67 นาง สุมาลี   ลิมานนท์ดำรงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต. บ้านโพธิ์ อุดรธานี 10-06-2013
68 นาย สงคราม   ศิริมาลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกุดจับ อุดรธานี 10-06-2013
69 นางสาว พรพิมล   เนตรแสงศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัตนวาปี หนองคาย 11-06-2013
70 นาง สุจิรา   เจริญทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมูม่น อุดรธานี 11-06-2013
71 นาง รัชนี   สิงคิบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมูม่น อุดรธานี 11-06-2013
72 นางสาว นันท์นภัส   เนียมแสงทวีแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี 11-06-2013
73 นางสาว ปฐมพร   ขุนโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี 12-06-2013
74 นาง ชุติกร   จันทราภรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากดง อุดรธานี 12-06-2013
75 นาง สุธาทิพย์   กุลศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวังสามหมอ อุดรธานี 12-06-2013
76 นาง ชุติมา   ปฏิรูปา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวังสามหมอ อุดรธานี 12-06-2013
77 นาง กลัยา   นนทะมาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวังสามหมอ อุดรธานี 12-06-2013
78 นาย สรศักดิ์   สกุลลิ้มมีชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวังสามหมอ อุดรธานี 12-06-2013
79 นางสาว ภัทรพร   สุทธสนธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่นนท์ อุดรธานี 12-06-2013
80 นาง สุมาลี   เขตเจริญ พยาบาลวิชาชีพขำนาญการ รพ.สต.ห้วยยาง อุดรธานี 12-06-2013
81 นางสาว จริยา   การุญ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลโพนาแก้ว สกลนคร 12-06-2013
82 นาง นงนุช   เอี้ยงลักขะ พยาบาลวิชาชีพชำนเาญการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโพนนาแก้ว สกลนคร 12-06-2013
83 นาย ฉัตรชัย   คำเพ็ชรดี นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลโพนนาแก้ว สกลนคร 12-06-2013
84 นาง ทัศวาลย์   ยะไชยศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโพนนาแก้ว สกลนคร 12-06-2013
85 นางสาว จิราวรรณ   ลีลาพัฒนาพาณิชย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี 13-06-2013
86 นางสาว จินนาภา   ทีปสว่าง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี 13-06-2013
87 นางสาว อรุณี   พันธุ์โอภาส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี 13-06-2013
88 นาง วิรัชดา   พิมพ์ดา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี 13-06-2013
89 นาง สุภาวดี   กิจเวชเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี 13-06-2013
90 นาง วราภรณ์   ริมชัยสิทธิ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี 13-06-2013
91 นางสาว นิษฐา   นิภาวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี 13-06-2013
92 นาง จิระภา   พันธุเศรษฐ์ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี 13-06-2013
93 นาย ชูรัก   เหล่าอรรคะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี 13-06-2013
94 นาง เขมจิรา   สุขสุวรโชติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี อุดรธานี 14-06-2013
95 นางสาว สกาวเดือน   มงคลสุคนธรัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี อุดรธานี 14-06-2013
96 นางสาว กุลธิดา   หงส์วิไล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 14-06-2013
97 นาง กาญจนา   ปุ๊กหมื่นไวย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 14-06-2013
98 นาง อรทัย   วงศ์สุริยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.นากว้าง อุดรธานี 14-06-2013
99 นางสาว สิรินดา   เหลาแตว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโพนนาแก้ว สกลนคร 14-06-2013
100 นาง พรทิวา   สุริยะ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 17-06-2013
101 นางสาว ปาริชาติ   สนิท พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระบาทนาสิงห์ หนองคาย 17-06-2013
102 นาง ชัญญา   วงหาญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัตนวาปี หนองคาย 17-06-2013
103 นางสาว ชีวรัตน์   ปราสาร เเพทย์ รพ โพนพิสัย หนองคาย 18-06-2013
104 นาง ฐิตาภา   ผ่องสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านนายาง หนองคาย 18-06-2013
105 นางสาว สุนทรียา   ฝ่ายแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสร้างคอม อุดรธานี 18-06-2013
106 นางสาว รัชนีย์   บัวคอม พยาบาลวิชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสร้างคอม อุดรธานี 18-06-2013
107 นางสาว จินดาพร   จันทร์เหลือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสร้างคอม อุดรธานี 18-06-2013
108 นาง ดาวฤดี   ศรีสังคม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสร้างคอม อุดรธานี 18-06-2013
109 นาง มะลิ   โพธิ์บาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสร้างคอม อุดรธานี 18-06-2013
110 นาง ประไพร   บัวคอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสร้างคอม อุดรธานี 18-06-2013
111 นาง ศิริวรรณ   ริมโพธิ์เงิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสร้างคอม อุดรธานี 18-06-2013
112 นาย วัชรานุกูล   บุญเลิศ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลสร้างคอม อุดรธานี 18-06-2013
113 นาง สุรีพร   อินทนพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสร้างคอม อุดรธานี 18-06-2013
114 นาง วนิดา   พิมพาแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสร้างคอม อุดรธานี 18-06-2013
115 นาง อัญชลี   วงศ์นิลจันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.นาเตียง สกลนคร 18-06-2013
116 นางสาว วนิดา ขวาวงษ์   ขวาวงษ์ อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชธานี อุดรธานี 18-06-2013
117 นาง สุกัญญา   สัตถาผล รับราชการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน สกลนคร 19-06-2013
118 นางสาว จตุพร   โคตรบรม รับราชการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน สกลนคร 19-06-2013
119 นาง นิตยากร   ลุนพรหม อาจารย์พยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี 19-06-2013
120 นาง จริยา   มงคลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี 20-06-2013
121 นางสาว ศิวาพร   คำภิระยศ อาจารย์พยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี (วิทยาเขตอุดรธานี) อุดรธานี 20-06-2013
122 นาง นางนภาจันทร์   ชาปลิก อาจารย์พยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี 20-06-2013
123 นางสาว รุ่งระวี    ถนอมทรัพย์ อาจารย์พยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี 20-06-2013
124 นางสาว ภูษณิศา   มหาวรากร อาจารย์พยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี 20-06-2013
125 นาง วารุณี   กงพาน พยาบาลวิชาชีพ7(วช.) ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองอุดรธานี อุดรธานี 20-06-2013
126 นาง ศราพร   บุตรเต พยาบาลวิชาชีพ8 (วช.) ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองอุดรธานี อุดรธานี 20-06-2013
127 นางสาว สุภรณ์   ชะนะสะแบง พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองอุดรธานี อุดรธานี 20-06-2013
128 นาง ญาธิดา   วุฒิศาสตร์กุล อาจารย์พยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี 20-06-2013
129 นางสาว ปาลีรัตน์   บัวจาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงยืน อุดรธานี 21-06-2013
130 นาง อารมณ์   พาไทสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนตูม อุดรธานี 21-06-2013
131 นาง พนมกร   พลราชม พยาบาล D.D.Nursing home นนทบุรี 24-06-2013
132 นาง ทัศนา   จันทราทิพย์ พยาบาล D.D.Nursing home นนทบุรี 24-06-2013
133 นาย จรินทร์   สนองผัน รับราชการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลโนนสัง หนองบัวลำภู 24-06-2013
134 นาง ณิชชา   อุตรธิยางค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย 24-06-2013
135 นาง รมณ   ศิริวัฒนะกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย 24-06-2013
136 นางสาว ชลธิชา   อินทรักษา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย 24-06-2013
137 นส. ณัฎฐา   วงศ์วิชิต นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ. พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร สกลนคร 24-06-2013
138 นางสาว เกศวลัย   แสนประสาท นักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี อุดรธานี 25-06-2013
139 นาง นันท์นภัส   มุ่งสมัคร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี 26-06-2013
140 นาง สังวาลย์   พิพิธพร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง รพ.อุดรธานี 2 อุดรธานี 26-06-2013
141 นางสาว อุไรพร   คงสมมาตย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง รพ.อุดรธานี 2 อุดรธานี 26-06-2013
142 นาง ศิวิไล   โพธีร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวาปีปทุม มหาสารคาม 27-06-2013
143 นาง วนิดา   วิลสัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อุดรธานี อุดรธานี 27-06-2013
144 นาง กานต์สินี   แสนประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอาน เลย 27-06-2013
145 นาง พรพิศ   พ่อสาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอาน เลย 27-06-2013
146 นาย วารี   ไชยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 27-06-2013
147 นาง สมพร   บุตรเต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอาน เลย 27-06-2013
148 นาง ภัสรา   ศรีมังกร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโป่ง เลย 27-06-2013
149 นางสาว มณฑิชา   ธาราทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแขม เลย 27-06-2013
150 นาง รักชนก   กั้งจำปา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 27-06-2013
151 นาง นัตติยาพร   ชาดา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 27-06-2013
152 นาง เกสี   ซาตา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 27-06-2013
153 นาง ภัทรลดา   เหล่าไพฑูรย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 27-06-2013
154 นาง ศิธญา   พลแพงขวา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 27-06-2013
155 นาย กุลชาติ   แซ่จึง นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 27-06-2013
156 นาง บุษรินทร์   แสนประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้างปลา เลย 27-06-2013
157 นางสาว วรัญญา   เม้าราษี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 27-06-2013
158 นางสาว นรินธร   ชาวกล้า พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 27-06-2013
159 นาง ณัฎณิชา   ป้องปก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 27-06-2013
160 นาง กฤติยา   บุตรทองคำวงษ์ แพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี อุดรธานี 27-06-2013
161 นาง จรินทร์พร   ศรีแก่นจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 27-06-2013
162 นาง จารุณี   วงศ์พันธุ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 27-06-2013
163 นาง สุวิมล   จบดี พยาบาลวิชาชีพ รพสต.ก้างปลา เลย 27-06-2013
164 นาง อัญชลี   เนตะเทศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านขอนแก่น เลย 27-06-2013
165 นาง สุภัทรา   อิ่มเอิบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านขอนแก่น เลย 27-06-2013
166 นางสาว สุธินี   สุราช แพทย์ปฎิบัติการ รพ.บ้านผือ อุดรธานี 27-06-2013
167 นาง ประไพร   จำเริญทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำภู เลย 27-06-2013
168 นาง เสาวณีย์   นรสีหา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกกดู่ เลย 27-06-2013
169 นาง ขนิษฐา   สระฏัน รับราชการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนา เลย 27-06-2013
170 นาง สุภาพร   สุโนภักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ปากหมาก เลย 27-06-2013
171 นางสาว วิไลวรรณ   แก้วพรหม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.นาอาน เลย 28-06-2013
172 นาง มณฑิรา   บุทเสน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลโพนพิสัย หนองคาย 28-06-2013
173 นาง จีระวดี   พุทธาสมศรี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลโพนพิสัย หนองคาย 28-06-2013
174 นาง คณิตา   อาจวาที นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี อุดรธานี 28-06-2013
175 นาง วัชรีภรณ์   เบ้าทองหล่อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดป่าโนนนิเวศน์ อุดรธานี 28-06-2013
176 นาง ปาริฉัตร   วรอนุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดป่าโนนนิเวศน์ อุดรธานี 28-06-2013
177 นาง อริศรา   พิชัยภูษิต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดป่าโนนนิเวศน์ อุดรธานี 28-06-2013
178 นาง สุดาวรรณ   ประเคนชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวาริชภูมิ สกลนคร 28-06-2013
179 นาง บรรยม   จันทร์สามารถ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวาริชภูมิ สกลนคร 28-06-2013
180 นาง ยุพิน   แสนดวง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวาริชภูมิ สกลนคร 28-06-2013
181 นาง นันท์ธิยาภรณ์   ปัตตานี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวาปีปทุม มหาสารคาม 28-06-2013
182 พญ. เบญพร   อินทกรอุดม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลวาปีปทุม มหาสารคาม 28-06-2013
183 นาง วรนุช   ไชยวาน อาจารย์พยาบาล มหาวิทยาลับราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี 28-06-2013
184 นาง สงบ   บุญทองโท พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวาปีปทุม มหาสารคาม 28-06-2013
185 นางสาว เสาวลักษณ์   บุตรสาระ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอุดรธานี ตึกศัลยกรรมชาย อุดรธานี 28-06-2013
186 นางสาว อิสรีย์   ภัคคะกิตติ์ธเนศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บงเหนือ สกลนคร 28-06-2013
187 นาง จิราภรณ์   ศรีสุข พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอุดรธานี ตึกศัลยกรรมชาย อุดรธานี 28-06-2013
188 นาง สุมาลี   ราชวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวังสามหมอ อุดรธานี 28-06-2013
189 นาง พรพิมล   วงษ์ศรีวอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี 28-06-2013
190 นางสาว ประดับเพชร   กล้าทางถูก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี 28-06-2013
191 นาง จิราพร   ศรีบูรพา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี 28-06-2013
192 นาง นฤมล   จันทนะชาติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี 28-06-2013
193 นางสาว ยุวดี   สารีมาตย์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี 28-06-2013
194 นางสาว ศิริลักษณ์   โคตรนายูง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลวาปีปทุม มหาสารคาม 29-06-2013
195 นางสาว พรทิพย์   จุลเหลา รับราชการ/พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านขาว อุดรธานี 30-06-2013
196 นาง จรัญญา   สำราญพงษ์ พยบาลวิชาชีพชำนาญการ กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 01-07-2013
197 นาง บัวศรี   ไชยคำ พยบาลวิชาชีพชำนาญการ กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 01-07-2013
198 นาง รัศมี   พิลากุล พยบาลวิชาชีพชำนาญการ กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 01-07-2013
199 นางสาว ปภัสรา   บุญประดิษฐ์ พยบาลวิชาชีพชำนาญการ กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 01-07-2013
200 นาง ระพีพรรณ   ลาภา อาจารย์พยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี 01-07-2013
201 นาง สมจิตรา   นาวา อาจารย์พยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี 01-07-2013
202 นาง ภัควริษฐา   อินทสอน พยบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 01-07-2013
203 นางสาว นุชนารถ   ภูดวงจิต พยบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 01-07-2013
204 นางสาว สิริสุดา   วงษ์วาท พยบาลวิชาชีพชำนาญการ กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 01-07-2013
205 นางสาว สุกัลยา   อันไชยบุญ พยบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 01-07-2013
206 นาง ประภารัตน์   ณ พัทลุง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี 2 อุดรธานี 01-07-2013
207 นาง อัมพร   ศรีกุลวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี 2 อุดรธานี 01-07-2013
208 นาง ปิลันธนา   อเวรา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี 2 อุดรธานี 01-07-2013
209 นาง จินตนา   ปัจจะวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง รพ.อุดรธานี 2 อุดรธานี 01-07-2013
210 นาง วราพร   ยั่งยืนนาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด้จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร 01-07-2013
211 นาง ประภาพร   ศรีสว่าง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด้จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร 01-07-2013
212 นาย สมฤทัย   อุปครราช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด้จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร 01-07-2013
213 นางสาว อมรรัตน์   จันทะดสด พยาบาลวิชาชีพ รพ กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 02-07-2013
214 นางสาว ณัฐญา   ยอดไชย พยาบาลวิชาชีพ รพกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 02-07-2013
215 นาง กัญญาภัค   คุ้มหมู่ อาจารย์พยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี 02-07-2013
216 นาง พวงผกา   อินทร์เอี่ยม อาจารย์พยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี 02-07-2013
217 นาย จันทบูรณ์   โคตรรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบุ่งคล้า บึงกาฬ 02-07-2013
218 นางสาว ยุวภา   หาคำ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบุ่งคล้า บึงกาฬ 02-07-2013
219 นางสาว สุพัตรา   เหลาสิงห์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี 02-07-2013
220 นางสาว รุ่งฤดี   พิมพ์วงค์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี 02-07-2013
221 นาย ศิริชัย   สายอ่อน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษษนวมินทราชินีนาม อุดรธานี 02-07-2013
222 นาง จำเนียร   อานุภาพประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.นาอ้อ เลย 03-07-2013
223 นาง จีรนันท์   เลขตะระโก พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.เพชรเจริญ เลย 03-07-2013
224 นาง ทัศนา   โกศล นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลย เลย 03-07-2013
225 นาง ศศิญา   เอราวัณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ หนองหิน เลย 03-07-2013
226 นาง สุปราณี   สารบรรณ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบึงโขงหลง บึงกาฬ 03-07-2013
227 นาง จินตนา   ศรีงามเมือง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบึงโขงหลง บึงกาฬ 03-07-2013
228 นางสาว ศิริรัตน์   คามตะศิลา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบึงโขงหลง บึงกาฬ 03-07-2013
229 นาง จุฑารัตน์   จอมสมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี อุดรธานี 03-07-2013
230 นางสาว พิมพิไล   เดชสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี อุดรธานี 03-07-2013
231 นาง กรรณิการ์   ไชยคำภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี อุดรธานี 03-07-2013
232 นางสาว สิรัฐชา   นามสมบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี อุดรธานี 03-07-2013
233 นาง สุรางค์   คำแดง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี อุดรธานี 03-07-2013
234 นางสาว รังสินี   วันยาว พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลท่าคันโท กาฬสินธุ์ 03-07-2013
235 นาย ธีระศักดิ์   ภูจอมแจ้ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลท่าคันโท กาฬสินธุ์ 03-07-2013
236 นางสาว ทิวาพร   นันวิไล พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลท่าคันโท กาฬสินธุ์ 03-07-2013
237 นาง แว่นแก้ว   ยศตีนเทียน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯนาม่วง อุดรธานี 04-07-2013
238 นางสาว พวงเพชร   ปวงสุข พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.โพนทอง อุดรธานี 04-07-2013
239 นางสาว สุมาลี   วงชารี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม 05-07-2013
240 นางสาว อภิรดี   ใจกล้า พยาบาลวิชาพีพชำนาญการ โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม 05-07-2013
241 รศ.ดร. ฉลองรัฐ   อินทรีย์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี 05-07-2013
242 นางสาว วลัยพร   แก่นวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ โพยาบาลหนองสองห้อง ขอนแก่น 07-07-2013
243 นางสาว สิริมา   บัวบรรเทา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลหนองสองห้อง ขอนแก่น 07-07-2013
244 นางสาว สุรางคณา   สาระรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี อุดรธานี 08-07-2013
245 นาง ธยาดา   แก้วสมบัติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี อุดรธานี 08-07-2013
246 นาง อรุณรัตน์   พรมพุทธ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี อุดรธานี 08-07-2013
247 นาง ศุภากร   พรมบัวคู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี อุดรธานี 09-07-2013
248 นางสาว ประภา   กิติราช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี อุดรธานี 09-07-2013
249 นางสาว จิรพร   แก่นท้าว พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี 11-07-2013
250 นางสาว ศรัญญา   จูมศรีสิงห์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี 11-07-2013
           
HOME