• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

งานวิจัยในโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี  ปี 2553 

                                                        เรื่องวิจัย  

         ผู้วิจัย

1.ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ศูนย์อุดรธานี

  ประภาพร สุนธงศิริ