Posted in สังคม

สำนักงานประกันสังคมเผย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนภาคอิสระมาตรา 40 ได้

ประกันสังคมกำลังผลักดันแรงงานนอกระบบทุกสาขาอาชีพเพื่อให้ผู้มีอาชีพอิสระสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ตามมาตรา 40

Continue Reading...