Posted in สังคม

สรรพากรยังไม่เปลี่ยน ออมทรัพย์บัญชีไม่เกิน 20,000 บาท ยกเว้นภาษีตามเดิม

สรรพากรยังใช้เกณฑ์เดิม ดอกเบี้ยออมทรัพย์ไม่เกิน 20,000 บาท ไม่เสียภาษี ซึ่งเป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบการนำส่งข้อมูลจากเดิม

Continue Reading...