ดัชนีแฟ้มเอกสารข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์มะเร็ง อุดรธานี

 

แฟ้มที่

สถานที่เก็บแฟ้ม

รายละเอียดเอกสาร

 

หมายเหตุ

 

1

ตู้  1  ชั้นบน

 

 

 

2

 

ตู้  1  ชั้นบน

คำวินิจฉัยที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง

 

3

 

ตู้  1  ชั้นบน

นโยบายและการตีความ

 

4

ตู้  1  ชั้นบน

แผนงานโครงการและงบประมาณประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

 

 

5

ตู้  1  ชั้นบน

คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบถึงสิทธิของเอกชน

 

 

6

ตู้  1  ชั้นบน

สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงในราชกิจจานุเบกษา

 

 

7

ตู้  1  ชั้นบน

สัญญาสัมปทานที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการบริการสาธารณะ

 

 

8

ตู้  1  ชั้นบน

มติคณะรัฐมนตรี

 

 

9

ตู้  1  ชั้นบน

ข้อมูลข่าวสารยื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการกำหนด

 

 

10

ตู้  1  ชั้นบน

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

 

 

11

ตู้  1  ชั้นล่าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน